Engelsk Bulldog sedan 1986
mer än 25 år med engelsk bulldog
mer än 45 år med svart storpudel

Belönad med Svenska Pudelklubbens förtjänsttecken